Бизнес профил

Групата се представлява от Манико ЕООД и от НПО - Балканска Асоциация за Регионални Инициативи (Б.А.Р.И.)
 Бизнес профил

ЕU Финансиране

Най-необходимата информация за европроекти - Фондове на ЕС, ОП, грантови схеми, възможности за кредитиране, важни дати в календара,полезни съвети и др
 ЕU Финансиране
Начало  ЕU Финансиране
ЕU Финансиране
Увеличи шрифт Намали шрифт Принтирай Харесва ми

В тази рубрика можете да намерите информация за отворени грантови схеми по Оперативните Програми на ЕС. Тук ще почерпите знания и за други, по-различни и по-неизвестни възможности за финансиране чрез фондовете на ЕС или чрез други донори.
 

BG-RRP-3.004 Технологична модернизация
2022-08-06
Статус: отворен

Общият размер на средствата по процедура чрез подбор BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“ е 260 000 000 лв. Групи сектори съгласно НСМСП 2021-20271: Микро предприятия   Малки предприятия...
Още
BGENERGY-2.003 Енергийна ефективност в индустрията
2022-08-05
Статус: отворен

ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2014-2021   МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА   ПРОГРАМА „ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ, ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ“   Покана за набиране на проектни...
Още
ПРСР: BG06RDNP001-4.013 по 4.2-Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти
2021-08-18
Статус: затворен

BG06RDNP001-4.013 - Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на...
Още
BG16RFOP002-2.040 Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия
2018-12-19
Статус: затворен

Период за прием на проекти: 17.12.2018 – 21.05.2019 г.Бюджет: 146 687 250 лева Допустими за финансиране са разходи за:• Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на машини,...
Още
2018-09-07
Статус: затворен

BG06RDNP001-6.004 - Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.004 „Производство на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз” по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на...
Още
2018-09-06
Статус: затворен

BG06RDNP001-6.003 - Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.003 – „Развитие на услуги във всички сектори и други неземеделски дейности“ по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР...
Още
2017-02-17
Статус: затворен

Настоящата процедура има за цел да се улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика....
Още
2017-02-17
Статус: затворен

> Процедури > Подкрепа за предприемачество BG05M9OP001-1.020 "Подкрепа за предприемачество" 31/01/2017 Отворени за кандидатстване процедури С настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се цели:...
Още
2016-10-12
Статус: затворен

Настоящата процедура има за цел да се улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика....
Още
2016-05-18
Статус: затворен

Основната цел на процедурата е развитие на управленския капацитет и растеж на малките и средни предприятия (МСП) в България чрез подкрепа за специализирани услуги и насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги....
Още
2016-04-28
Статус: затворен

Основната цел на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за насърчаване изпълнението на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на икономиката....
Още
2016-04-26
Статус: затворен

Настоящата процедура има за цел да подобри работната среда в предприятията, чрез осигуряването на добри и безопасни условия на труд, както и ефективни и гъвкави форми на организация на труд и управлението на човешките ресурси, което от своя страна...
Още
2016-02-15
Статус: затворен

Целта на процедурата е предоставяне на подкрепа за стартиращи предприятия  в страната за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на ИСИС, като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да води до...
Още
2015-09-14
Статус: затворен

Целите на процедурата за безвъзмездна финансова помощ са: Операцията има за цел да осигури предпоставки за създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица.  Дейностите, които ще получат подкрепа включват: Наемане на...
Още
2015-05-07
Статус: затворен

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 2...
Още
 От днес, 14 април започва приемът на проекти по подмярка 4.1 - Инвестиции в земеделските стопанства на ПРСР 2014-2020
2015-04-14
Статус: затворен

От днес, 14 април започва приемът на проекти по подмярка 4.1 - Инвестиции в земеделските стопанства на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020). Приемът на проекти за закупуване на земеделска техника ще продължи до 18 май 2015 г....
Още
ОП Иновации и конкурентоспособност (ОПИК) 2014-2020
2015-01-13

ОП Иновации и конкурентоспособност /ОПИК/ 2014-2020 На 21.05.2014 г. програмата е одобрена от Министерски съвет. На 17.11.2014г. проектът на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 е изпратен на ЕК,...
Още
2013-11-14
Статус: затворен

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 кани желаещите да представят проектни...
Още
2013-06-03
Статус: затворен

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. кани желаещите да представят проектни...
Още
2013-05-13
Статус: затворен

ЗАПОВЕД за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по Мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности“ по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.,с период за кандидатстване: 13.05.2013 г. –...
Още
2013-05-13
Статус: затворен

ЗАПОВЕД за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“ по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.,с период за кандидатстване: 13.05.2013 г....
Още
2013-04-11
Статус: отворен

Тук е оригиналният файл, който можете да изтеглите:  > график < А ето самия индикативен график за прием на заявления за 2013 г. по Програмата за развитие на селските региони (ПРСР): . .
Още
2012-12-05
Статус: затворен

Агенцията по заетостта, в качеството си на договарящ орган, кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 2 „Повишаване производителността и адаптивността на заетите”; Основна област на...
Още
2012-09-18
Статус: затворен

BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд” : Агенцията по заетостта, в качеството си на договарящ орган, кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 2 „Повишаване производителността и адаптивността на заетите";...
Още
Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство”
2012-08-17
Статус: отворен

В тази рубрика може да намерите информация за отворените в момента мерки по Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство”, както и за самата програма. Можете да видите въпроси зададени към управляващия орган и отговори по тези...
Още
Програма за развитие на селските райони
2012-08-16
Статус: отворен

Програма за развитие на селските райони. Ето сайта на програмата: http://www.prsr.bg/
Още
BG051PO001-5.1.04  Помощ в дома
2012-04-03
Статус: затворен

Крайният срок за прием на проектни предложения е 29.06.2012г., 16.00 ч На 03.04.2012 г. Агенцията за социално подпомагане обявявa процедура за подбор на проекти BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома" по приоритетна ос 5: „Социално...
Още
BG051PO001-1.1.09 Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта
2012-01-18
Статус: затворен

Агенция по заетостта, в качеството си на Договарящ орган, кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 1. „Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар на труда, насърчаващ включването", Основна област на...
Още
схема - BG161PO003-2.1.13 - Технологична модернизация в малки и средни предприятия
2011-09-29
Статус: затворен

Видове проекти/допустими дейности:Допустими по настоящата процедура са проекти, включващи следните елементи/допустими дейности:А) Елемент „Инвестиции"-Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на...
Още
Обявена е втората покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество България – Турция по ИПП
2011-09-08
Статус: затворен

Крайната цел на програмата е да се повиши капацитета на местните и регионални власти, неправителствените организации и бизнес асоциации, образователни и културни институции  и др. в разработването и изпълнението на съвместни проекти в...
Още
BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията”
2011-06-30
Статус: затворен

Основна цел на процедурата е да допринесе за насърчаване на конкурентоспособността на българските предприятия чрез предоставяне на подкрепа за въвеждане на системи за управление, включително системи за управление на ресурсите, работата с клиенти,...
Още
BG051PO001-7.0.01 Без граници - Компонент 1
2011-06-29
Статус: затворен

„Без граници” трябва да подпомогне трансфера на иновативни добри практики в решаването на конкретни проблеми в социалния сектор между европейските региони и държавите-членки на ЕС и да насърчи изграждането на партньорски мрежи между...
Още
Процедура BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги”
2011-03-15
Статус: затворен

Основната цел на процедуратае да предостави интегрирана консултантска и инвестиционна подкрепа на българските предприятия в изпълнението на успешни проекти за внедряване в производството и пазарна реализация на иновативни продукти, процеси и...
Още
Процедура BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия”
2011-03-08
Статус: затворен

 Основната цел на процедуратае да насърчи развитието на стартиращите предприятия с висок иновативен потенциал, като им предостави подкрепа в етапа на разработване на иновативни продукти, процеси и услуги с потенциал за последващо внедряване в...
Още
Copyright 2011, bgConsulting.eu