Бизнес профил

Групата се представлява от Манико ЕООД и от НПО - Балканска Асоциация за Регионални Инициативи (Б.А.Р.И.)
 Бизнес профил

ЕU Финансиране

Най-необходимата информация за европроекти - Фондове на ЕС, ОП, грантови схеми, възможности за кредитиране, важни дати в календара,полезни съвети и др
 ЕU Финансиране
Начало ЕU Финансиране  BG-RRP-3.004 Технологична модернизация
BG-RRP-3.004 Технологична модернизация
Увеличи шрифт Намали шрифт Принтирай Харесва ми

BG-RRP-3.004 Технологична модернизация
2022-08-06

Общият размер на средствата по процедура чрез подбор BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“ е 260 000 000 лв.

Групи сектори съгласно НСМСП 2021-20271:

Микро предприятия

 

Малки предприятия

Средни предприятия

Високотехнологични производства; Средно към високотехнологични производства и други производства

 

15 600 000 лева

 

 

41 600 000 лева

 

46 800 000 лева

Високотехнологични услуги с интензивно използване на знания

10 400 000 лева

9 100 000 лева

6 500 000 лева

Регионални приоритетни сектори

19 500 000 лева

 

52 000 000 лева

58 500 000 лева

 

По настоящата процедура в зависимост от нуждите си и спецификата на съответното предложение за изпълнение на инвестиция кандидатите могат да избират между ЕДИН от приложимите режими на държавна/минимална помощ (de minimis), както следва:

1) „Регионална инвестиционна помощ“ съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (OB L 187/26.06.2014).

или

2) „Минимална помощ“ (de minimis) съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функциониране на Европейския съюз към помощта „de minimis“.

 

Минималният и максималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране по всяко индивидуално предложение за изпълнение на инвестиция по процедурата са, както следва:

 

Минимален размер на заявеното безвъзмездно финансиране на предприятие

Максимален размер на заявеното безвъзмездно финансиране на предприятие

 

 

 

35 000 лева

 

Микро предприятия: 180 000лева

 

 

Mалки предприятия: 350 000 лева

 

 

Средни предприятия: 700 000 лева

 

Категория на предприятието

Максимален интензитет на помощта за дейности

извън ЮЗР (NUTS-2)1

Максимален интензитет на помощта за дейности

в ЮЗР (NUTS-2)

Микро и малки предприятия

50 %

София град (столица): 40%

София област: 50%

Област Благоевград: 50%

Област Перник: 40%

Област Кюстендил: 45%

Средни предприятия

50 %

София град (столица): 30%

София област: 50%

Област Благоевград: 50%

Област Перник: 30%

Област Кюстендил: 35%

Допустимите дейности трябва да доведат до:

А) цифровизацията на производствените процеси;

И

Б) „разширяване на производствения капацитет“ и/или „разнообразяване на предлаганите продукти/услуги“.

 

Краен срок: 21.09.2022 г. 16:30 ч.

 

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:  >>>ТУК<<<

Copyright 2011, bgConsulting.eu