Бизнес профил

Групата се представлява от Манико ЕООД и от НПО - Балканска Асоциация за Регионални Инициативи...
 Бизнес профил

ЕU Финансиране

Най-необходимата информация за европроекти - Фондове на ЕС, ОП, грантови схеми, възможности за...
 ЕU Финансиране
Начало ЕU Финансиране  BG161PO003-2.1.14 Технологична модернизация в малки и средни предприятия
BG161PO003-2.1.14 Технологична модернизация в малки и средни предприятия
Увеличи шрифт Намали шрифт Принтирай Харесва ми

2013-11-14

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 2: „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда”, Област на въздействие 2.1: „Подобряване на технологиите и управлението в предприятията”, Oперация 2.1.1:  „Технологично обновление в предприятията”, като ОБЯВЯВАпроцедура за подбор на проекти: BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”.

Допустими по настоящата процедура са следните дейности:
По Елемент „Инвестиции“
ð Придобиване на оборудване, представляващо дълготраен материален актив (ДМА), пряко свързанo с постигане на целите на проекта;
ð Придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА), пряко свързани с постигане на целите на проекта.
По Елемент „Услуги“
ð Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура;
ð Визуализация на проекта;
ð Одит на проекта (допустима дейност за проекти със стойност на безвъзмездната финансова помощ над 750 000 евро (1 466 872,50 лв.)

Пълният пакет документи и Насоките за кандидатстване по процедурата са публикувани на интернет адреса на оперативната програма: www.opcompetitiveness.bg, както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.

 

Проектните предложения се подават в регионалните сектори на Управляващия орган - Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” в градовете Бургас, Варна, Враца, Пловдив, Русе, София, Стара Загора и Велико Търново.

 

Крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурата е 23 декември 2013 г. 

 

Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща или по факс на посочените по-долу адреси, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти.


Адрес за електронна поща: sme6@mee.government.bg

Copyright 2011, bgConsulting.eu