Бизнес профил

Групата се представлява от Манико ЕООД и от НПО - Балканска Асоциация за Регионални Инициативи...
 Бизнес профил

ЕU Финансиране

Най-необходимата информация за европроекти - Фондове на ЕС, ОП, грантови схеми, възможности за...
 ЕU Финансиране
Начало ЕU Финансиране  BG05M9OP001-1.003 НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015
BG05M9OP001-1.003 НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015
Увеличи шрифт Намали шрифт Принтирай Харесва ми

2015-09-14

Целите на процедурата за безвъзмездна финансова помощ са: Операцията има за цел да осигури предпоставки за създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица. 

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

  1. Наемане на безработни и/или неактивни лица за период до 12 месеца. (Тази дейност е задължителна);
  2. Предоставяне на професионално обучение за придобиване на първа или втора квалификационна степен и обучение по част от професия по първа, втора или трета квалификационна степен на вече наетите по проекта лица. (Работното място следва да изисква използването на посочената в проектното предложение професионална квалификация);
  3. Предоставяне на обучение по ключови компетентности съгласно Европейската квалификационна рамка по: Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици”, Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност” на вече наетите по проекта лица. (Работното място следва да изисква използването на посочената в проектното предложение ключова компетентност);  
  4. Закупуване на оборудване, обзавеждане, ДНА и стопански инвентар, свързани със създаването на нови работни места;
  5. Оборудване и адаптиране на нови работни места за хора с увреждания, вкл. ремонтни дейности, в случай на необходимост;
  6. Осигуряване на наставник за хората с увреждания. Всеки наставник отговаря за минимум 1 и максимум 7 души – представители на целевата група;
  7. Други дейности, свързани и произтичащи от участието на хора с увреждания

По процедурата се предвиждат няколко срока за набиране на проектни предложения,
подписани с КЕП през системата ИСУН 2020:
14.09.2015 г. - 23:59 ч.,
19.11.2015 г. - 23:59 ч.,
05.02.2016 г. - 23:59 ч.


Проектно предложение, подадено след съответния срок в рамките на общата продължителност на прием на проекти, ще бъде включено в следващата възможна сесия за оценка на проектни предложения.

Copyright 2011, bgConsulting.eu