Бизнес профил

Групата се представлява от Манико ЕООД и от НПО - Балканска Асоциация за Регионални Инициативи...
 Бизнес профил

ЕU Финансиране

Най-необходимата информация за европроекти - Фондове на ЕС, ОП, грантови схеми, възможности за...
 ЕU Финансиране
Начало ЕU Финансиране  BG051PO001-1.1.09 Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта
BG051PO001-1.1.09 Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта
Увеличи шрифт Намали шрифт Принтирай Харесва ми

BG051PO001-1.1.09 Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта
2012-01-18

Агенция по заетостта, в качеството си на Договарящ орган, кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 1. „Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар на труда, насърчаващ включването", Основна област на интервенция 1.1 „Интегриране на уязвимите групи на пазара на труда", посредством схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-1.1.09 "Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта", чрез открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване в рамките на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".
СХЕМАТА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ СЕ РЕАЛИЗИРА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД.
ДЕЙНОСТИТЕ, КОИТО ЩЕ ПОЛУЧАТ ПОДКРЕПА ВКЛЮЧВАТ:
1. Предоставяне на обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация съгласно Списъка на професиите до не по-висока от трета степен на професионална квалификация;2. Осигуряване на възможност за стажуване при работодател за срок от три месеца на успешно приключилите курса на обучение.По настоящата схема за предоставяне на БФП, кандидатите могат да изберат между два начина за подаване на проектните си предложения:
1. Документите за кандидатстване се подават на ръка на хартиен носител в ДБТ в областните градове;
или
2. Документите за кандидатстване се попълват изцяло в електронен формат и се регистрират в Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България  (ИСУН) - на интернет адрес: https://eumis.government.bg/.
Краен срок за регистриране/представяне на проектните предложения: без краен срок, но не по-късно от 30 април 2012 г., 16.30 ч.


Подробна информация на този адрес:

http://eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=1&id=548

Copyright 2011, bgConsulting.eu