Бизнес профил

Групата се представлява от Манико ЕООД и от НПО - Балканска Асоциация за Регионални Инициативи...
 Бизнес профил

ЕU Финансиране

Най-необходимата информация за европроекти - Фондове на ЕС, ОП, грантови схеми, възможности за...
 ЕU Финансиране
Начало ЕU Финансиране  схема - BG161PO003-2.1.13 - Технологична модернизация в малки и средни предприятия
схема - BG161PO003-2.1.13 - Технологична модернизация в малки и средни предприятия
Увеличи шрифт Намали шрифт Принтирай Харесва ми

схема - BG161PO003-2.1.13 - Технологична модернизация в малки и средни предприятия
2011-09-29

Видове проекти/допустими дейности:
Допустими по настоящата процедура са проекти, включващи следните елементи/допустими дейности:
А) Елемент „Инвестиции"-Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на оборудване, представляващо дълготраен материален актив, включително закупуване на компютърно оборудване, нужно за работа с компютърните приложения, пряко свързани с постигане на целите на проекта;Закупуване и инсталиране на дълготрайни нематериални активи - софтуерни приложения за управление на производствения процес и/или предоставяната услуга и/или специализирани компютърни приложения за дизайн и разработване на продукти, права по патенти, лицензи, „ноу-хау" и др., представляващи дълготрайни нематериални активи.
Б) Елемент „Услуги":Консултантски услуги за разработване на маркетингови анализи и стратегии, свързани с новите технологии, процеси, продукти/услуги.
Други допустими дейности, пряко свързани с изпълнението на проектите по процедурата:
1. Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по процедурата - до 10 000 лева;
2.    Визуализация на проекта – до 3 000 лева;
3.    Одит на проекта – до 8 000 лв.


http://www.opcompetitiveness.bg/bg/projects/id_105.html

Copyright 2011, bgConsulting.eu