Бизнес профил

Групата се представлява от Манико ЕООД и от НПО - Балканска Асоциация за Регионални Инициативи...
 Бизнес профил

ЕU Финансиране

Най-необходимата информация за европроекти - Фондове на ЕС, ОП, грантови схеми, възможности за...
 ЕU Финансиране
Начало ЕU Финансиране  Процедура BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия”
Процедура BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия”
Увеличи шрифт Намали шрифт Принтирай Харесва ми

Процедура BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия”
2011-03-08

 Основната цел на процедуратае да насърчи развитието на стартиращите предприятия с висок иновативен потенциал, като им предостави подкрепа в етапа на разработване на иновативни продукти, процеси и услуги с потенциал за последващо внедряване в икономиката. Подкрепата по настоящата процедура е изцяло насочена към стартиращи иновативни предприятия, създадени не по-рано от 3 години преди датата на подаване на проектното предложение по процедурата, които притежават необходимия капацитет за изпълнението на успешни проекти, ориентирани към разработване на иновации с оглед увеличаване дела на създаваните иновативни продукти от българските предприятия.

Приложимият режим на държавни помощи по отношение на безвъзмездната финансова помощ, предоставяна по настоящата процедура за подбор на проекти е режим „de minimis" (минимална помощ) съгласно Регламент на Комисията (ЕО) 1998/2006 от 15 декември 2006 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за създаване на ЕО към помощта de minimis (публикуван в Официален вестник на Общността ОВ L 379/28.12.2006).

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите ще се изпълняват на територията на Република България. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 39 116 600 лева.

 

 

Допустими по настоящата процедура са проекти, включващи следните дейности:

Изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на разработвания иновативен продукт, процес или услуга, в случай че такива не са налични към момента на кандидатстване.

Създаване на програми и методики за изследвания, измервания и изпитвания, както и извършване на изследвания, измервания и изпитвания, свързани с разработването на иновативния продукт, процес или услуга;

Създаване или финализиране на опитен образец, функционални тестове на нови продукти, процеси или услуги;

Разработване на технологии за производство, респективно създаване или осъществяване на иновативния продукт, процес или услуга;

Разработване на промишлен дизайн;

Защита на интелектуална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ - извършване на проучвания от Патентно ведомство на Република България или от лицензиран представител по индустриална собственост, както и дейности за изготвяне на патентно досие, заявка заполезен модел или дизайн на национално и международно ниво;

Изработване на бизнес планове, пазарни анализи и проучвания, финансовии маркетингови планове за пазарна реализация на иновативния продукт, процес или услуга;

Организиране на демонстрации, участия в изложения, панаири или други промоционални дейности, свързани с популяризиране на иновативния продукт, процес или услуга;

Разработване на интернет страница на бенефициента за популяризиране на разработената иновативна идея и намиране на потенциални инвеститори за внедряване на иновативния продукт, процес или услуга;

Консултантски и юридически услуги, свързани с лицензиране, доходи от права върху индустриална собственост, доставка на технологиии оборудване.


Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура- до 5 % от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 10 000 лв;

Дейности за визуализация на проекта– до 1 % от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 2 000 лв;

ðОдит на проекта, извършен от регистриран одитор – до 1 % от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 20 000 лв.

Пълният пакет документи и Насоките за кандидатстване по процедурата са публикувани на следните интернет адреси: www.opcompetitiveness.bg и www.ibsme.org, както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.


 

Крайни срокове за набиране на проектни предложения по процедурата през 2011 г.:

- Сесия 1 с краен срок за набиране на проектни предложения – 

9 март 2011 г.

- Сесия 2 с краен срок за набиране на проектни предложения – 

10 май 2011 г.

- Сесия 3 с краен срок за набиране на проектни предложения – 

12 юли 2011 г.

 

- Сесия 4 с краен срок за набиране на проектни предложения – 

13 септември 2011 г.

 

- Сесия 5 с краен срок за набиране на проектни предложения – 

15 ноември 2011 г.

Copyright 2011, bgConsulting.eu