Бизнес профил

Групата се представлява от Манико ЕООД и от НПО - Балканска Асоциация за Регионални Инициативи...
 Бизнес профил

ЕU Финансиране

Най-необходимата информация за европроекти - Фондове на ЕС, ОП, грантови схеми, възможности за...
 ЕU Финансиране
Начало ЕU Финансиране  Процедура BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги”
Процедура BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги”
Увеличи шрифт Намали шрифт Принтирай Харесва ми

Процедура BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги”
2011-03-15

Основната цел на процедуратае да предостави интегрирана консултантска и инвестиционна подкрепа на българските предприятия в изпълнението на успешни проекти за внедряване в производството и пазарна реализация на иновативни продукти, процеси и услуги (като услугите следва да са резултат от внедрен иновативен процес или продукт) с висока добавена стойност. Подкрепата по настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е изцяло насочена към български предприятия, които имат капацитета да внедрят в производството иновативни продукти, процеси или услуги – собствена разработка, както и да осигурят тяхната успешна пазарна реализация като гарантират ненарушаването на права върху чужда интелектуална собственост.


Приложимите режими на държавни помощи по отношение на безвъзмездната финансова помощ, предоставяна по настоящата процедура за подбор на проекти, са както следва:

1) Регионална инвестиционна помощ – режим „групово освобождаване" съгласно Глава І, чл. 12 и Глава ІІ, Раздел 1, чл. 13на Регламент на Комисията (ЕО) № 800/2008 от 6 август 2008 година относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 87 и 88 от Договора (Общ регламент за групово освобождаване, публикуван в Официален вестник на Общността (OB L 214/09.08.2008), прилаган за частта от проекта, касаеща доставката на оборудване и извършването на строително-монтажни работи (СМР) по Елемент „Инвестиции".


2) Режим „de minimis" (минимална помощ) съгласно Регламент на Комисията (ЕО) 1998/2006 от 15 декември 2006 г. относно прилагането на чл. 87 и 88 от Договора за създаване на ЕО към помощта de minimis (публикуван в Официален вестник на Общността ОВ L 379/28.12.2006),прилаган за частта от проекта, касаеща предоставянето на услуги, включително одит и визуализация на проекта по Елемент „Услуги".


Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите ще се изпълняват на територията на Република България. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 48 895 750 лева.

 

 

По елемент „Инвестиции" допустими за финансиране са следните дейности:

Закупуване/изработване на ново оборудване, необходимо за внедряване на иновативния продукт, процес или услуга;

Закупуване на комплектни възли, агрегати, детайли и материали, които се влагат при създаване на части от или на цяла поточна линия за производство на иновативния продукт/ реализация на иновативния процес;

Закупуване/разработване на специализиран софтуер, необходим за внедряването на иновативния продукт, процес или услуга;

Извършване на ограничени строително-монтажни работи (СМР), когато това е задължително изискване за въвеждане в експлоатация на закупеното по проекта оборудване – разходите за извършване на СМР не трябва да надвишават 20 % от общите допустими разходи по Елемент „Инвестиции".

По Елемент „Услуги" допустими за финансиране са следните дейности:

Услуги, свързани с оптимизиране на технологии за производство, респективно за създаване или реализиране на иновативния продукт, процес или услуга;

Консултантски и юридически услуги, свързани със закрилата на права върху индустриална собственост на национално и международно равнище върху внедряваните по проекта иновативни продукти/процеси;

Консултантски услуги, свързани с разработване на бизнес и маркетингови стратегии за реализация на внедрените в производство иновативни продукти, процеси и услуги - извършване на маркетингови проучвания и анализи, планиране на канали за комуникация с пазара и клиентите и др.;

Консултантски услуги от инженерно-технически характер, свързани с процеса на внедряване на иновативния продукт, процес или услуга;

Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложениепо настоящата процедура - до 5 % от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 10 000 лева;

Дейности за визуализация на проекта– до 1 % от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 5 000 лева;

Одит на проекта, извършен от регистриран одитор - до 1 % от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 30 000 лева.

Пълният пакет документи и Насоките за кандидатстване по процедурата са публикувани на следните интернет адреси: www.opcompetitiveness.bg и www.ibsme.org, както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.

Проектните предложения се подават в териториалните звена на Междинното звенона Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. – Изпълнителната агенция на насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) в градовете Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Плевен, Пловдив, Русе, София, Стара Загора и Велико Търново.

Настоящата процедура е открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, с няколко крайни срока за кандидатстване, като за финансиране се одобряват само тези проектни предложения, чиято оценка е равна или надвишава 60 % от максималния брой точки.

Крайни срокове за набиране на проектни предложения по процедурата през 2011 г.:

·Сесия 1 с краен срок за набиране на проектни предложения – 7 март 2011 г.

·Сесия 2 с краен срок за набиране на проектни предложения – 9 май 2011 г.

·Сесия 3 с краен срок за набиране на проектни предложения – 11 юли 2011 г.

·Сесия 4 с краен срок за набиране на проектни предложения – 12 септември 2011 г.

·Сесия 5 с краен срок за набиране на проектни предложения – 14 ноември 2011 г.

Copyright 2011, bgConsulting.eu