Бизнес профил

Групата се представлява от Манико ЕООД и от НПО - Балканска Асоциация за Регионални Инициативи...
 Бизнес профил

ЕU Финансиране

Най-необходимата информация за европроекти - Фондове на ЕС, ОП, грантови схеми, възможности за...
 ЕU Финансиране
Начало ЕU Финансиране  BG051PO001-5.1.04 Помощ в дома
BG051PO001-5.1.04 Помощ в дома
Увеличи шрифт Намали шрифт Принтирай Харесва ми

BG051PO001-5.1.04  Помощ в дома
2012-04-03

Крайният срок за прием на проектни предложения е 29.06.2012г., 16.00 ч

На 03.04.2012 г. Агенцията за социално подпомагане обявявa процедура за подбор на проекти BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома" по приоритетна ос 5: „Социално включване и насърчаване на социалната икономика", област на интервенция 5.1. "Подкрепа на социалната икономика".

Процедурата цели да създаде устойчив модел за осигуряване на достоен живот и предоставяне на услуги в домашна среда за хора, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация.


Подробна информация на този адрес:


http://eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=1&id=568

Copyright 2011, bgConsulting.eu