Бизнес профил

Групата се представлява от Манико ЕООД и от НПО - Балканска Асоциация за Регионални Инициативи (Б.А.Р.И.)
 Бизнес профил

ЕU Финансиране

Най-необходимата информация за европроекти - Фондове на ЕС, ОП, грантови схеми, възможности за кредитиране, важни дати в календара,полезни съвети и др
 ЕU Финансиране
Начало ЕU Финансиране  Процедура чрез подбор #BG06RDNP001-6.004 от Мярка 6.4.1. (производство) на ПРСР 2014 - 2020
Процедура чрез подбор #BG06RDNP001-6.004 от Мярка 6.4.1. (производство) на ПРСР 2014 - 2020
Увеличи шрифт Намали шрифт Принтирай Харесва ми

2018-09-07

BG06RDNP001-6.004 - Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.004 „Производство на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз” по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020 г.“

Цел на процедурата:

1. Насърчаване на заетостта, разкриване на нови и запазване на вече съществуващите работни места;

2. Намаляване на сезонните колебания в заетостта;

3. Насърчаване развитието на неземеделски дейности в селските райони;

4. Насърчаване на инвестиционните дейности и подкрепа за развитие на технологиите в областта на „зелената икономика“, включително на енергия от ВЕИ за собствено потребление.

Краен срок: 07.12.2018 г. 17:30 ч.

Документи за кандидатстване и информация

Copyright 2011, bgConsulting.eu