Бизнес профил

Групата се представлява от Манико ЕООД и от НПО - Балканска Асоциация за Регионални Инициативи...
 Бизнес профил

ЕU Финансиране

Най-необходимата информация за европроекти - Фондове на ЕС, ОП, грантови схеми, възможности за...
 ЕU Финансиране
Начало ЕU Финансиране  ОП Иновации и конкурентоспособност (ОПИК) 2014-2020
ОП Иновации и конкурентоспособност (ОПИК) 2014-2020
Увеличи шрифт Намали шрифт Принтирай Харесва ми

ОП Иновации и конкурентоспособност (ОПИК) 2014-2020
2015-01-13

ОП Иновации и конкурентоспособност /ОПИК/ 2014-2020


На 21.05.2014 г. програмата е одобрена от Министерски съвет. На 17.11.2014г. проектът на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 е изпратен на ЕК, а след отразяване на официалните коментари на ЕК от 05.12.2014 г. е изпратен отново за разглеждане от Комисията.
(  тук  )


Индикативна годишна работна програма на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ за 2015г.


Общ бюджет на програмата: 1 390 135 901,00 евро.

Приоритетна ос 1: "Технологично развитие и иновации"

Бюджет: 295 282 552,00 евро.

Приоритетната ос се състои от следните инвестиционни приоритети:
 • ИП 1.1: Технологично развитие и иновации.

Инвестиционен приоритет 1.1. „Технологично развитие и иновации”

Специфична цел: Повишаване на иновационната дейност на предприятията с минимум 4% до 2023 г. 

Допустими дейности:

Предвидено е подкрепата в рамките на приоритетната ос да бъде съсредоточена, без да се ограничава, до следните индикативни групи дейности:
 • развитие на сътрудничеството за иновации между предприятията, между бизнеса и научните среди, вкл. интернационализация на иновационния процес;
 • подкрепа за иновации в предприятията, вкл. разработване и внедряване на нови продукти, процеси и бизнес модели в предприятия;
 • подкрепа за развитие на среда и инфраструктура за иновации и изследвания за нуждите на бизнеса.

 


Бенефициенти

 

Български предприятия в сътрудничество с други български или европейски предприятия, висши училища и/илиизследователски организации; български новосъздадени (спин- оф) предприятия на базата на интелектуалнасобственост, трансферирана от български или европейски висши училища /изследователски организации; клъстери с потенциал за висока добавена стойност; обединения от предприятия, създадени с цел създаване на нови продукти иуслуги.

Приоритетна ос 2 "Предприемачество и капацитет за растеж на МСП"

Бюджет: 697 492 049,00 евро.

Приоритетната ос се състои от следните инвестиционни приоритети:
 • ИП 2.1: Достъп до финансиране в подкрепа на предприемачеството;
 • ИП 2.2. „Капацитет за растеж на МСП”.

Инвестиционен приоритет 2.1. „Достъп до финансиране в подкрепа на предприемачеството"”

Специфична цел: Насърчаване на предприемачеството и подкрепа за предприятия в ранна фаза на развитие. 


Допустими дейности:

 • финансови инструменти в подкрепа на предприемачеството, включително финансови инструменти, комбинирани с безвъзмездна финансова помощ;
 • насърчаване на предприемаческите идеи в области, свързани с европейски и регионални предизвикателства и секторите на НСНМСП.

 

Инвестиции в подкрепа на предприемачеството чрез използването на финансови инструменти, включително за начален капитал, гаранционни продукти, заемно и мецанин финансиране ще се насърчава: създаването на нови предприятия във високо- и средно технологичните сектори и тези на интензивни на знанието услуги съгласно НСНМСП; развитието на нови идеи, нови продукти/услуги, трансфера на предприемачески идеи чрез инвестиции в нематериални активи, придобиване на разрешителни, лицензи за реализация на нови за предприятията специализирани дейности, реализация на франчайзинг и за управление на иновациите за предприятия с по-висок рисков профил, но с потенциал за създаване на висока добавена стойност. Инструментите ще са обвързани с менторство („наставничество”) за предприемачи и установяване на връзки с чуждестранни предприемачи и с потенциални инвеститори. Ще е подходящо участие на нови или доказани предприемачи и реализиране на нови бизнес идеи на международно ниво.


Бенефициенти

 

стартиращи (новорегистрирани) и съществуващи предприятия в определените в Националната стратегия за насърчаване на МСП сектори, както и предприятия, развиващи своята дейност в областта на културните и творческите индустрии, предприятия развиващи нови продукти и услуги, свързани със застаряването на населението, полагане на грижи и здравеопазване и др.

Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП”

Специфична цел: Повишаване на производителността и експортния потенциал на българските МСП


Допустими дейности:

Предвидено е подкрепата в рамките на този инвестиционен приоритет да бъде насочена, без да се ограничава, до следните индикативни групи дейности и комбинации от тях:

 • общи производствени инвестиции за подобряване на производствения капацитет за растеж чрез ефективното и ефикасно използване на факторите на производство и чрез изграждането на възможности за възприемане и адаптиране на европейски и международни знания и технологии;
 • подкрепа за специализирани услуги за МСП за развитие и укрепване на управленски капацитет;
 • подкрепа за растеж на предприятия чрез подобряване на качеството и чрез насърчаване на използването на информационни и комуникационни технологиии услуги;·
 • подкрепа за осъществяване на дейности и предоставяне на услуги в пряка полза за развитието на бизнеса и възможностите за експортна ориентацияна МС .

·

Подкрепата за подобряване на производствения капацитет за растеж и създаване на конкурентни предимства чрез ефективното и ефикасно използване на факторите на производството ще включва мерки за повишаване на производителността, ефективното и ефикасно използване на факторите на производство (човешки капитал, финансов капитал, природни ресурси и технологии), подобряване на производствените процеси чрез въвеждане на водещи технологични решения и/или реинженеринг на процеси, разширяване на производството чрез добавяне на нови характеристики на или подобряване на съществуващите продукти и услуги и диверсификация на дейността чрез разнообразяване на портфолиото на предприятията.Като част от управлението на факторите на производство, акцент ще бъде поставен на ресурсната ефективност в предприятията чрез мерки за внедряване на нови технологии/практики/методи/системи за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес, въвеждане на добри практики/технологични методи/технологии/процеси за намаляване консумацията на природни ресурси, оползотворяване на вторични суровини, за оползотворяване на производствените отпадъци, регенериране и/или на безотпадни технологии.

Бенефициенти

съществуващи микро, малки и средни предприятия в секторите (съгласно определените сектори в Националната стратегия за насърчаване на МСП 2014-2020 г.), клъстери с потенциал за добавена стойност за растеж, приложими институции и организации на бизнеса, както и такива, които са свързани с предоставянето на услуги за подкрепа на бизнеса и подобряване на бизнес-средата.

Приоритетна ос 3: "Енергийна и ресурсна ефективност"

Бюджет:  274 055 301,00 евро.

Приоритетната ос се състои от следните инвестиционни приоритети:
 • ИП 3.1: Енергийни технологии и енергийна ефективност, кореспондиращи на Тематична цел 4 от Общата стратегическа рамка;
 • ИП 3.2: Ресурсна ефективност - в съответствие с Тематична цел 6 от Общата стратегическа рамка.

Инвестиционен приоритет 3.1: "Енергийни технологии и енергийна ефективност"

Специфична цел: Намаляване на енергийната интензивност на икономиката с минимум 7% до 2023 г.

Допустими дейности:

Подкрепата в рамките на инвестиционния приоритет ще бъде съсредоточена, без да се ограничава, до следните индикативни групи дейности:

 • подкрепа за повишаване на енергийната ефективност в предприятията;
 • институционална подкрепа за устойчиво енергийно развитие.

 

Подкрепа за повишаване на енергийната ефективност в предприятията –включва изготвяне и провеждане на обследвания за енергийна ефективност в предприятията, както и последващо прилагане на препоръчаните в одитнитедоклади мерки. Подкрепата включва инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи, системи за енергиен мениджмънт, вкл. ИКТ базирани системи за управление на енергийната ефективност, повторно използване наостатъчната топлинна енергия в промишлеността и подпомагане на високоефективни микро и малки когенерации и модернизация на мрежи и др.,които водят до повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия. Ще се подкрепят като съпътстващи дейности и такива, свързани с използване на енергия от ВИ за собствено потребление(електрическа и топлинна енергия и енергия за охлаждане).Предвид, че сградният фонд има значителен принос за повишаване на енергийната ефективност, допълваща подкрепа за СМР за подобряване на енергийните и топлинни характеристики на сградния фонд на производствените сгради на предприятията също ще бъде предоставена, придоказване на ефекта и обвързаността на тези дейности. Ще бъде възможна и подкрепа за проекти в сферата на „синия― растеж, ако се докаже търсенето и потенциалът за разработването на „синя― енергия (енергия от вълни, течения,приливи и отливи, ползване разликата между концентрацията на сол във водите и др.). Реализираните енергийни спестявания от своя страна ще доведат до намаление на емисиите от парникови газове.

 

Бенефициенти

съществуващи предприятия на територията на страната, (извън секторите на търговия и услуги).

 

Инвестиционен приоритет 3.2: „Ресурсна ефективност”

Специфична цел: Повишаване на дела на МСП с внедрени мерки за ефективно използване на ресурсите

Допустими дейности:

Подкрепата в рамките на инвестиционния приоритет ще бъде съсредоточена, без да се ограничава, до:

 • подкрепа за повишаване ефективното използване на ресурсите в предприятията;
 • проекти за партньорство за ресурсна ефективност.

 

 

 

В рамките на пилотните и демонстрационните инициативи за повишаване на ефективното използване на ресурсите в предприятия и/или групи предприятияще се подкрепят мерки за подобряване на ресурсната ефективност и устойчиво използване на суровините, вкл. промишлена симбиоза: внедряване на високо-технологични и ИКТ решения за оптимизиране на производствените процеси и намаляване използването на суровини; внедряване на съвременни технологии за влагане на отпадъците като суровина в ново производство и/или други алтернативни приложения; внедряване на съвременни безотпадни технологии, вкл. и подмяна на морално остаряло и ресурсоемко оборудване; внедряване на иновационни производствени материали и повишаване използването на рециклируеми материали, вкл. и чрез инвестиции за пригаждане на съществуващото оборудване към характеристиките на новите продукти;  въвеждане на оборотни цикли за използване на водите в производствените процеси. Относно резултатите ще бъде приложено изискване за разпространение с цел мултиплициращ ефект и ефект на капитализиране (capitalization).

Бенефициенти

МСП от преработващата промишленост.

Приоритетна ос 4: "Премахване на пречките в областта на сигурността на доставките на газ" "

Бюджет: 45 000 000 ,00 евро

Приоритетната ос се състои от следните инвестиционни приоритети:
 • ИП 4.1.: Подобряване на енергийната ефективност и сигурността на доставките чрез разработване на интелигентни системи за пренос на енергия

Инвестиционен приоритет 4.1.: Подобряване на енергийната ефективност и сигурността на доставките чрез разработване на интелигентни системи за пренос на енергия

 

 

Специфична целПодобряване на свързаността със съседните газопреносни системи

 

Допустими дейности:
Подкрепа за изграждането на територията на РБългария на междусистемна газова връзка България – Сърбия – фаза 2 на проект „Изграждане на междусистемна газова връзка България-Сърбия“. Подготвителните дейности по проекта, всички проучвания и проектиране са включени в текущата ОПРКБИ, като фаза 1. Всички останали дейности, свързани с отчуждителни процедури, строителство, строителен надзор и одит с цел изпълнение на проекта ще се съфинансират със средства по оперативната програма за периода 2014-2020 г.

Очакваният принос от тази подкрепа е надеждност и гъвкавост при доставките на газ в подкрепа на основните приоритети на Енергийната стратегия на България до 2020 г. и постигането на европейския стандарт за инфраструктура N-1.
Целевата група са потребители на газ, вкл. предприятията на територията на цялата страна.

Бенефициенти

МИ


Приоритетна ос 5: "Техническа помощ"

Бюджет: 41 674 668,00 евро

Приоритетната ос покрива следните области на въздействие:

Област на въздействие 5.1. Подкрепа за управлението, изпълнението, мониторинга и контрола на оценката на Оперативната програма.

Област на въздействие 5.2. Други дейности по изпълнението на Оперативната програма.назад

Copyright 2011, bgConsulting.eu